Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2020 framgår av note 22. Tellende ansvarlig kapital er på 1.680,6 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.530,8 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,8 millioner kroner.

I tillegg til tellende del på 1.178,5 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av egenkapitalbeviskapital på 226,2 millioner kroner og to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner. 35 millioner kroner av disse ble tatt opp i september 2019 og 80 millioner kroner ble tatt opp i juni 2017. Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 150 millioner kroner tatt opp i april 2019. Beregningsgrunnlaget er på 6.884 millioner kroner, en økning på 474,2 millioner kroner fra året før.

 

Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 24,41 prosent ved utgangen av 2020 mot 24,17 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 22,41 prosent mot 21,84 prosent året før. Den rene kjernekapitalen er på 20,57 % prosent, en økning fra 20,04 prosent i 2019. Dette er høyere enn styrets nåværende målsetting for krav til ren kjernekapital.

Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med det som er budsjettert. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2020 er på 8,32 prosent, mens den året før var på 8,79 prosent.

Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.