Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forretningskapital er 14,2 milliarder der er forvaltningskapital var ved utgangen av 2020 på 12.124,76 millioner kroner. Dette er en økning på 1.091,75 millioner kroner eller 9,90 prosent det siste året.

I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 2.059,4 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2020, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 86,1 prosent i 2020 mot 85,6 prosent i 2019. Dette anses å være tilfredsstillende i forhold til bankens fastsatte mål om innskuddsdekning på minimum 70 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån).

Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 752,3 millioner kroner, en økning på 257,5 millioner kroner fra året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 8 obligasjonslån på totalt 1760 millioner kroner, med forfall i perioden fra mai 2021 og fram til mars 2026. I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 150 millioner kroner, tatt opp i 2019. Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner.