Framtiden

Siden mars 2020 har Norge vært gjennom en av de største nedgangskonjunkturene siden andre verdenskrig, med rekordhøy arbeidsledighet og et brått fall i verdiskapingen. Dette vil påvirke oss alle også i 2021, selv om norsk økonomi på tross av pandemien samlet sett har klart seg relativt bra sammenlignet med øvrige vestlige land. Norges Bank har også signalisert at de ser for seg et betydelig oppsving i 2021 etter hvert som vaksineringsprogrammet rulles ut og de statlige restriksjonene trekkes tilbake.

Når og hvor kraftig oppsvinget blir vil selvfølgelig avhenge av smitteutviklingen og vaksinering. Vi gleder oss til vaksineringen er på plass og vi kan leve normalt igjen.

Når det gjelder forventningene til renteutviklingen fremover anslår Norges Bank etter rentemøte 21. januar 2021, hvor Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet enstemmig å holde styringsrenten uendret på null prosent, at slik de nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. I Pengepolitisk rapport 4/20, som ble publisert 17. desember, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville bli værende på dagens nivå i over ett år for deretter å øke gradvis. Den økonomiske utviklingen har så langt vært om lag i tråd med anslagene fra desemberrapporten. Etter flere måneder med oppgang i norsk økonomi, falt aktiviteten igjen mot slutten av fjoråret. Boligprisene har steget videre. Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021.

For året 2021 har Haugesund Sparebank budsjettert med et driftsresultat før tap som er noe lavere enn 2020. Noe av årsaken er press på marginene som følge av forventning om lavrenteregime fremover. Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier i 2021 vil kunne bli på omtrent samme nivå som for 2020. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 4 prosent, og det det forventes en utlånsvekst på inntil 4 prosent.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. Banken hentet høsten 2019 kr 105 mill i ny kapital ved en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen samt god drift og et godt resultat i 2020 har gitt banken et godt grunnlag for å ha god kapitaldekning også ved utgangen av 2021. Vi har dermed et godt grunnlag for å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig møte stadig strengere myndighetskrav. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2021 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Ny teknologi stiller de tradisjonelle bankene overfor en rekke muligheter og utfordringer i årene som kommer. Behovet for kontanter reduseres betydelig og arbeidsoppgavene i bankene omdefineres. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler. Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir bankene og kundene større fleksibilitet. Digitalisering av finanssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet. Vi har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig. Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden. Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være ”lokal, nær og personlig”.