Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2020 hadde banken 69 fast ansatte hvorav 2 renholds ansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 14 av våre ansatte arbeider deltid. Dette utgjør til sammen 61,34 årsverk. (2019; 68,95 årsverk)

Kompetanse

Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig nye krav til kunnskap og kompetanse. Den interne opplæringsaktiviteten i banken er derfor svært viktig og de ansatte viser stor interesse for å delta på de opplegg som arrangeres. Vårt samarbeid i DSS AS gir oss gode muligheter for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter.

Banken har i dag 21 ansatte som er autorisert forsikringsrådgiver skade, 24 ansatte som er autorisert finansiell rådgiver og 22 ansatte som er autorisert i kreditt. I 2020 ble det også 19 ansatte autorisert i personforsikring. Denne ordningen ble innført i 2020.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Sykefraværet i 2020 var 2,9 prosent. (SSB innenfor finansiering og forsikring hadde i gjennomsnitt 3,6 prosent pr. 3. kvartal). Til sammenligning var sykefraværet i 2019 på 4,60 prosent. Banken har hatt en reduksjon i sykefraværet med 1,7 prosent fra 2019. Vi har gode systemer på oppfølging av sykefravær og har fokus på dialog med den enkelte arbeidstaker, behandler og NAV for å forsøke å tilrettelegge arbeidet der dette lar seg gjøre.

Vi er tilknyttet Bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende HMS arbeid samt vi har en personallegeordning. Banken har helseforsikring slik at denne blir brukt for å minske ventedager for behandling.

Banken har vært tilsluttet avtalen om inkluderende Arbeidsliv og vært IA bedrift siden 2007. IA avtalen fra og med 2019 omfatter hele det norske arbeidslivet og er videreført. I denne er det etablert en nasjonal arbeidsmiljøsatsing som er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

I forbindelse med covid -19 ble bankens lokaler i en periode stengt, og mange av våre ansatte fikk en ny arbeidshverdag på hjemmekontor. Ledelsen hadde i denne tiden en tett dialog med avdelingsledere om arbeidsforholdene til de ansatte, samt at det ble holdt ukentlige allmøter på Skype for å inkludere alle. Ansatte og ledelse i banken viste i denne perioden en stor grad av omstillingsevne som også gav oss verdifulle erfaringer å ta med oss i ettertid. I forbindelse med gjenåpningen av avdelingene våre ble det gjennomført risikoanalyser, både overordnet og for den enkelte avdeling, med det mål å sikre at smittevernhensyn var tatt slik at den enkelte ansatte, samt våre kunder, kunne være trygge på at vi gjorde det vi kunne for å ivareta deres sikkerhet.

Banken legger stor vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god. Sikkerheten holdes under løpende overvåking. Det gjennomføres en regelmessig vurdering, oppgradering og oppdatering av utstyr og instrukser på det sikkerhetsmessige området.

Alle bankens kontorer er for øvrig sertifisert som Miljøfyrtårn. Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bankens innvirkning på det ytre miljø er begrenset til forbruk av materialer og energi, samt gjennom produksjon av tjenester som er nødvendige for virksomheten.

Bankens livsfasepolitikk er behandlet i bedriftsavtalen og i møter med de ansattes tillitsvalgte. Banken har forsøkt å legge forholdene til rette for at så mange som mulig velger å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. Sentralavtalen gir ansatte rett til en time kortere arbeidstid daglig fra fylte 64 år. Bankens bedriftsavtale sier at dette eventuelt kan tas ut i lengre ferie. Det er i denne forbindelse også bestemt at alle ansatte over 62 år får en ukes ekstra ferie. Banken har også ordning med permisjon med lønn i inntil 10 dager ved nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, barn mellom 12 og 18 år og funksjonshemmet/sykt barn over 18 år.

Vårt Arbeidsmiljøutvalg som består av 4 representanter fra ledelsen og 4 fra de ansatte, har i handlingsplanen for arbeidsmiljøet lagt stor vekt på forhold som angår regelverk og rutiner i tilknytning til HMS. Overvåking av arbeidsmiljøet inngår ellers som en kontinuerlig prosess i banken og nødvendige tilpasninger blir løpende vurdert. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer svært bra.

I 2020 innførte vi et nytt digitalt system for medarbeidersamtaler og oppfølging av ansatte gjennom Motivati. Grunnlaget for Motivatimetoden er en motivasjonsanalyse som tydeliggjør hvor fokuset bør være i forhold til den enkelte sitt ståsted med tanke på 8 motivasjonsfaktorer i arbeidsforholdet.(Arbeidsinnhold, ansvar og autonomi, tilbakemelding, forhold til leder, faglig utvikling og kompetanse, kollegial støtte, samarbeid samt mestring.

Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2020.