Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2020 å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent.

Styringsrenten ble senket 3 ganger gjennom 2020, først 13. mars med 50 basispunkter til 1,00 %. Deretter ble renten redusert med 75 basispunkter den 20. mars til 0,25 %. 7. mai ble styringsrente redusert til 0,00 %

I Pengepolitisk rapport 4/20, som ble publisert 17. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på 0,00 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover var det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå.

Komiteens vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en svært ekspansiv pengepolitikk. Styringsrenten ble i vår redusert med til sammen 1,50 prosentenheter til null prosent. Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres. Komiteen ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned.

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2020 på 2,21 prosent, en reduksjon fra 2,51 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref. kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2020 var differansen på ca. 1,1 prosentpoeng. Bankens gjennomsnittlige utlånsrente ved slutten av 2020 var på 2,54 prosent mens gjennomsnittlig innskuddsrente var på 0,42 prosent.