Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2020 utgjør 147,5 millioner kroner eller 1,25 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2019 var på 134,3 millioner kroner eller 1,21 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 1,5 millioner kroner fra 220,7 millioner kroner i 2019 til 222,2 millioner kroner i 2020. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,88 prosent, en reduksjon fra 1,99 prosent året før.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 74,9 millioner kroner eller 0,63 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2019 var 51,0 millioner kroner eller 0,46 prosent.

Bankens samlede driftskostnader for 2020, inkl. ordinære avskrivninger, er på 114,0 millioner kroner, en reduksjon på 9,7 millioner kroner, dvs. 7,8 % prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2020 på 0,96 prosent (tilsvarende tall for 2019 var på 1,12 prosent).

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. I 2020 ble kostnadsprosenten 38,4 prosent på mot 45,4 prosent i 2019.

 

Bankens driftsresultat før tap for 2020 utgjør 183,1 millioner kroner eller 1,55 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2019 var 148,1 millioner kroner eller 1,34 prosent. Banken har i lys av usikkerhet rundt effektene av Koronaviruset foretok en revidering av opprinnelig budsjett for 2020 og satt i verk kostnadsreduserende tiltak.

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2020 utgjør 35,5 millioner kroner, mot 13,8 millioner kroner for 2019. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,30 prosent, mot 0,12 prosent for 2019.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2020 er på 117,9 millioner kroner eller 1,00 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 101,65 millioner kroner eller 0,92 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2019.

Skatt på ordinært resultat for 2020 er bokført med 29,6 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks totalresultat for regnskapsåret 2020 på 123,9 kroner foreslås 3 millioner kroner avsatt til gavefond, 27,4 millioner til fond for urealiserte gevinster, 5,2 millioner som renter på hybridkapital og 71,5 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 16,7 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne.