Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 9.789,5 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 5,0 prosent i 2020.

Bankens portefølje av garantier for valutalån er redusert fra 278,7 millioner kroner i 2019 til 270,2 millioner kroner ved utgangen av 2020. Årsaken til reduksjonen skyldes innbetaling på løpende valutalån.

Styret har som målsetting at minst 2/3 av bankens utlån skal ha pantesikkerhet i bolig. Vi ligger godt innenfor denne målsettingen i dag, idet 87,3 prosent av utlånsmassen ved årsskiftet har pantesikkerhet i bolig, på samme nivå som året før med 82,4 prosent. For øvrig utgjør bokførte utlån til personmarkedet vel 61,0 prosent av bankens utlån. Utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende, utgjør nærmere 39,0 prosent. Bankens utlån til personmarkedet økte med 3,0 prosent i 2020, mens utlån til bedriftsmarkedet ble økte med 11,0 prosent.

(5) Utenriks sjøfart og rørtransport er 0.01 %

Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 2.059,4 millioner kroner, utgjør utlån til personmarkedet 67,8 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, på nivå med 2019, mens bedriftsmarkedet, inkl. off. forvaltning og borettslag utgjør 32,2 prosent.

Totalt er det i 2020 innvilget nye lån, kreditter og garantier til en samlet sum på 2691 millioner kroner, opp 44 millioner fra 2019.

Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester, men mindre og mellomstore bedrifter, kommuner og foreninger/lag er også viktige kundegrupper for banken. Styret har forutsatt at totalt engasjement (vektet beløp) med en enkeltkunde på konsolidert basis ikke skal overstige 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Lovens grense er her 25 prosent. Store engasjementer som på konsolidert basis utgjør mer enn 10 prosent av bankens ansvarlige kapital, dvs. for tiden 155 millioner kroner, skal hvert kvartal rapporteres til Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde banken ingen ordinære kundeengasjementer som på konsolidert basis oversteg 10 prosent av bankens ansvarlige kapital.