Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjør ved utløpet av 2020 969,2 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Bokført verdi av bankens samlede plasseringer i aksjer anleggsmidler, pengemarkedsfond/obligasjonsfond og egenkapitalbevis er på 558,2 millioner kroner. Av beholdningen representerer 297,9 millioner kroner plasseringer i obligasjonsfond med lav risiko, hovedsakelig utenlandske statspapirer og obligasjoner med fortrinnsrett.

Alle bankens plasseringer i verdipapirer ligger godt innenfor de maksimalgrenser som styret har satt for plassering i aksjer, verdipapirfond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Styret er av den oppfatning at det ikke er risiko av stor betydning ved bankens foretatte plasseringer i verdipapirer, selv om den generelle markedsutviklingen vil kunne gi kursendringer fra et år til et annet.

Banken har konsesjon som verdipapirforetak og har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven), jfr. § 9-1 og § 2-1 første ledd nr. 1 og 5:

  • Mottak og formidling av ordre på vegne av kunden
  • Investeringsrådgivning

Verdipapirforetaket har fagansvarlig sparing og plassering som faktisk leder og administrerende banksjef som daglig leder.

Banken er medeier (1,94 prosent) i verdipapirforetaket Norne Securities AS (Norne). Aksjehandel via nettbanken og ordrer formidlet via fondsavdelingen i banken går via Norne sine systemer. Bankens kunder betjenes i stor grad direkte av Norne.