Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2020 2019
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 326.727 2,76 367.971 3,32
Rentekostnader og lignende kostnader 104.526 0,88 147.279 1,33
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 222.201 1,88 220.692 1,99
Utbytte 3.070 0,03 6.677 0,06
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 45.942 0,39 46.767 0,42
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.270 0,04 5.756 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 29.560 0,25 1.495 0,01
Andre driftsinntekter 1.576 0,01 1.858 0,02
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 74.878 0,63 51.041 0,46
SUM DRIFTSINNTEKTER 297.079 2,51 271.733 2,45
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 56.999 0,48 61.794 0,56
Administrasjonskostnader 0 0,00 37.795 0,34
Ordinære avskrivninger 5.179 0,04 6.483 0,06
Andre driftskostnader 51.821 0,44 17.592 0,16
SUM DRIFTSKOSTNADER 114.000 0,96 123.665 1,12
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 183.079 1,55 148.068 1,34
 – tap på utlån, garantier mv. 35.539 0,30 13.762 0,12
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 147.540 1,25 134.306 1,21
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 0 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 147.540 1,25 134.306 1,21
Skatt på ordinært resultat 29.598 0,25 32.669 0,29
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 117.942 1,00 101.637 0,92
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 11.824.932 11.077.489

 

Beløp i hele 1.000 kroner

 BALANSE 2019 2018 Endring i %
Forvaltningskapital 12.124.764 11.033.689 9,89
Innskudd fra kunder 8.393.261 7.949.272 5,59
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS 11.848.911 11.235.638 5,46
Utlån overført Verd Boligkreditt AS 2.059.461 1.914.043 7,60
Utlån (brutto) banken 9.789.450 9.321.595 5,02
Sum nedskrivninger på utlån 45.520 43.141  
Herav nedskrivninger på grupper av utlån 27.117 22.500  
Totale nedskrivninger i % av utlån 0,465 % 0,463 %  
Ansvarlig kapital (tellende)   1.549.365  
Kapitaldekningsprosent 24,41 24,17  
Kjernekapitalprosent 22,2 21,84  
Ren kjernekapitalprosent 20,57 20,04  
Uvektet kjernekapital 12,18 12,13  
Ren kjernekapital konsolidert (Verd Boligkreditt 19,5 % og Brage Finans AS 3,1%) 18,54 18,31  
Uvektet kjernekapital konsolidert med 19,50 % av Verd Boligkreditt 10,43 10,42