Note 10

Tapsavsetninger

Tabellene viser endringen i tapsavsetningen for 2020 fordelt på BM og PM for hhv utlån målt til amortisert kost og FVOCI:

Tapsavsetning utlån målt til amortisert kost                        Tapsavsetning utlån målt ti FVOCI
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskriv-ninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskriv-ninger Tapsavsetning utlån
9 965 577 7 187 519 19 509 403 36 662 499 Tapsavsetning per 01.01.2020 4 656 000 754 885 2 123 741 7 534 626 44 197 125
983 999 -791 575 -192 423 0 Overført til trinn 1 193 451 -193 451 0 0 0
-950 502 1 113 475 -162 972 0 Overført til trinn 2 -83 717 83 866 -149 0 0
-25 471 -566 697 592 168 0 Overført til trinn 3 -11 878 -11 206 23 084 0 0
-1 100 155 1 039 374 -3 821 766 -3 882 547 Netto endring -3 784 500 -182 149 1 212 352 -2 754 297 -6 636 844
4 727 534 1 618 904 173 816 6 520 254 Nye tap 4 742 603 225 241 8 091 4 975 935 11 496 189
-2 981 133 -1 593 083 -100 433 -4 674 649 Fraregnet tap -243 0 0 -243 -4 674 892
4 867 332 593 944 13 311 763 18 773 039 Konstaterte tap 0 0 0 0 18 773 039
2 279 0 909 027 911 306 Inngått på tidligere tap 0 0 0 0 911 306
3 411 736 2 484 787 312 453 6 208 976 Endringer i modellen 4 658 175 603 545 51 203 5 312 923 11 521 899
0 Andre endringer 0 0
14 031 585 10 492 704 16 310 246 40 834 533 Tapsavsetning per 31.12.2020 10 369 891 1 280 731 3 418 322 15 068 944 55 903 477
0 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -10 369 891 -10 369 891
0 0
14 031 585 10 492 704 16 310 246 40 834 533 Tapsavsetning per 31.12.2020 0 1 280 731 3 418 322 15 068 944 45 533 586

* Netto endring viser endring i tap på «gamle» lån (ib) som følge av innbetalinger/økning av saldo der lån ikke har skiftet trinn.

Av tap i trinn 3 utgjør individuelle nedskrivninger på lån kr 18,4 mill.

Tapsavsetning etter IFRS er kr 29,3 mill. pr 31.12.20 (tapsavsetning 47,9-individuelle nedskrivninger 18,4) mot gruppenedskrivning på 22,5 mill i 2019.

En økning i avsetninger på kr 6,8 mill.

Lånetilsagn og garantier

Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskrivninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskrivninger Tapsavsetning utlån, tilsagn og garantier
1 331 316 904 112 10 019 2 245 447 Tapsavsetning per 01.01.2020 46 442 572
63 392 -61 222 -2 170 0 Overført til trinn 1 0
-117 491 117 727 -236 0 Overført til trinn 2 0
-8 133 -21 537 29 671 0 Overført til trinn 3 0
-120 486 -393 831 -7 885 -522 202 Netto endring 0 0 0 -7 159 046
275 429 87 089 362 518 Nye tap 11 858 707
-128 928 -90 583 -11 056 -230 567 Fraregnet tap -4 905 459
0 Konstaterte tap 18 773 039
0 Inngått på tidligere  tap 911 306
583 173 173 039 3 937 760 149 Endring i modellen 12 282 048
0 Andre endringer 0
1 878 272 714 794 22 280 2 615 345 Tapsavsetning per 31.12.2020 0 0 0 0 58 518 822
-156 000 -156 000 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -10 525 891
0 0
2 459 345 Tapsavsetning per 31.12.2020 0 0 0 0 47 992 931

** Tap virkelig verdi trinn 1 pr 01.01.20 utgjorde 4 656. Endring tap VV kr 5 869 (4 656- 10369 – 156) er inntektsført over utvidet resultat.

Bokført tap i resultatet: 2020
Økning tapsavsetning modell (UB-IB) 12 076 250
Konstatert tap 22 435 134
Inngått på tidligere konstatert tap -1 594 623
Amortiseringer 2 623 013
Sum bokført tap linje 11 35 539 774
Tap trinn 1 FVOCI (utvidet resultat) -5 869 000

Resultatførte tap på lån (kr 35,5 mill) utgjør 0,12 % av gj. forvaltningskapital pr 31.12.20 mot 0,14 % i 2019.

Utlån fordelt pr trinn:
Tabellen viser endringen i brutto balanseført engasjement for utlån målt til amortisert kost i 2020 fordelt på BM og PM. Tabellen viser også årsaken til endringen i brutto balanseført verdi innenfor de ulike stegene i modellen:

Utlån målt til amortisert kost BM Utlån målt til amortisert kost PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken AMK
2 526 258 619 775 160 519 129 245 973 3 430 665 111 Brutto balanseført eng. 01.01. 425 372 579 17 693 673 45 463 806 488 530 058 3 919 195 169
Overføringer 0
104 677 317 -84 822 948 -19 854 369 0 Overført til trinn 1 8144325 -2867937 -5276387 1 1
-267 570 546 284 922 453 -17 351 907 0 Overført til trinn 2 -10629938 14898481 -4268543 0 0
-6 688 784 -55 832 548 62 521 332 0 Overført til trinn 3 -869924 -20467916 21337840 0 0
-177 751 984 -50 616 509 -24 839 391 -253 207 884 Netto overført -98 130 192 13 343 938 1 218 921 -83 567 333 -336 775 217
925 081 599 128 603 483 13 748 407 1 067 433 489 Nye tap 34681088 7878111 961298 43 520 497 1 110 953 986
-453 163 557 -151 896 207 -27 118 699 -632 178 463 Fraregnet tap -78926 -10023 -12199981 -12 288 930 -644 467 393
2 650 842 664 845 518 243 116 351 346 3 612 712 253 Brutto balanseført eng. 31.12. 358 489 012 30 468 327 47 236 954 436 194 293 4 048 906 546

 

Utlån målt til FVOCI BM Utlån målt til FVOCI PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totale utlån målt til AMK og VV
Brutto balanseført eng. 01.01. 5 058 095 072 320 136 899 24 169 397 5 402 401 368 9 321 596 537
Overføringer 0 0
Overført til trinn 1 81 880 744 -81 880 744 0 0 0
Overført til trinn 2 -88 284 210 88 369 836 -85 626 0 0
Overført til trinn 3 -14 248 287 -4 814 613 19 062 901 0 0
Netto overført -2 087 419 512 -98 541 689 -6 952 411 -2 192 913 612 -2 529 688 829
Nye tap 2 482 160 870 47 494 995 1 708 147 2 531 364 012 3 642 317 998
Fraregnet tap -255 084 0 0 -255 084 -644 722 477
0 0 0 0 Brutto balanseført eng. 31.12. 5 431 929 593 270 764 684 37 902 408 5 740 596 684 9 789 503 229

Tabellen viser endringen i totalt tilsagnsbeløp og garantert beløp i 2020 fordelt på BM og PM og årsaken til endringen innenfor de ulike stegene i modellen:

Ubenyttet kreditter og garantier BM Ubenyttet kreditter og garantier PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken
374 412 628 124 315 555 1 586 204 500 314 387 Totalt beløp per 01.01. 288 700 598 218 215 14 647 288 933 460 789 247 847
0 Overføringer 0 0
8 242 186 -7 958 282 -283 904 0 Overført til trinn 1 691 528 -691 528 0 0 0
-40 472 556 40 501 178 -28 623 0 Overført til trinn 2 -3 679 831 3 679 831 0 0 0
-2 532 364 -3 062 295 5 594 660 0 Overført til trinn 3 0 0 0 0 0
20 041 553 -74 452 001 -2 677 584 -57 088 032 Netto overført -30 634 931 -408 646 11 443 -31 032 134 -88 120 166
42 518 550 8 612 170 49 594 51 180 314 Nye tap 28 357 284 34 789 0 28 392 073 79 572 387
-33 691 023 -11 491 880 -1 618 850 -46 801 753 Fraregnet tap -28 373 210 -439 158 0 -28 812 368 -75 614 121
368 518 974 76 464 445 2 621 497 447 604 916 Totalt beløp per 31.12.2020 255 061 438 2 393 503 26 090 257 481 031 705 085 947

2019

Tabellen viser endringen i tapsavsetningen for 2019 fordelt på individuelle tap og gruppenedskrivninger på utlån, tap på fiansiellegarantikontrakter og på lånetilsagn:

Individuelle nedskriv-ninger Gruppe-nedskrivninger Finansielle garanti-kontrakter Lånetilsagn Totalt i banken
Tapsavsetning lån per 01.01.2019 19 904 754 22 500 000 42 404 754
Økte nedskrivninger i perioden på eksisterende lån 9 203 000 9 203 000
Nedskrivninger på nye lån i perioden 0
Tilbakeføring av tidligere nedskrivninger -8 466 324 -8 466 324
Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger 0
Tapsavsetning lån per 31.12.2019 20 641 430 22 500 000 0 0 43 141 430