Note 12

Likviditet

Likviditetsrisiko er definert som risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri forpliktelser og/eller ikke evner å finansiere økning i eiendeler, herunder ønsket vekst, uten at det oppstår vesentlige økte kostnader i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av økte finansieringskostnader.

Likviditetsrisiko i banken:

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 70 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca 517 mill NOK. Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.20 en indikator som utgjør 175 %.

Haugesund Sparebank har i 2020 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.20 overført netto 2.059 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 145 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

Nedenfor vises en forfallsanalyse på de finansielle forpliktelsene (herunder finansielle garantikontrakter) som viser de gjenværende kontraktsregulerte forfallene (udiskonterte beløp)

31.12.2020 0‐ 1 mnd 1‐3 mnd 3 mnd‐1 år 1‐ 5 år Over 5 år Uten løpetid Totalt
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak             0
Innskudd og andre innlån fra kunder (inkl. påløpte renter) 5.914.955.262 1.704.952.629 537.518.649 235.834.793   8.393.261.333
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer       1.757.846.839   1.757.846.839
Finansielle derivater             0
Ansvarlig lån         149.751.847   149.751.847
Leverandørgjeld 5.068.299           5.068.299
Sum utbetalinger 5.920.023.561 1.704.952.629 537.518.649 1.993.681.632 149.751.847 0 10.305.928.318
Finansielle garantikontrakter   366.327.000         366.327.000
Lånetilsagn 24.244.288           24.244.288
Sum 5.944.267.849 366.327.000 0 0 0 0 10.330.172.606
31.12.2019 0‐ 1 mnd 1‐3 mnd 3 mnd‐1 år 1‐ 5 år Over 5 år Uten løpetid Totalt
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak             0
Innskudd og andre innlån fra kunder 4.803.659.000 2.009.094.000 852.105.000 220.284.000 64.130.000   7.949.272.000
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer       1.454.046.346     1.454.046.346
Finansielle derivater             0
Ansvarlig lån         149.676.724   149.676.724
Leverandørgjeld 5.289.920         0 5.289.920
Sum utbetalinger 4.808.948.920 2.009.094.000 852.105.000 1.674.330.346 213.806.724 0 9.558.284.990
Finansielle garantikontrakter   369.629.000         369.629.000
Lånetilsagn 79.037.000           79.037.000
Sum 4.887.985.920 369.629.000 0 0 0 0 9.637.321.990

Beløpene for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn er det maksimale beløpet som kan trekkes under et lånetilsagn, eller som kan bli utbetalt ved en finansiel garantikontrakt. Begge er inkludert i den tidligste perioden hvor utbetaling kan skje.