Note 13

Renterisiko

Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring.
Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

Nedenfor vises tidspunkt frem til avtalt endring av rentebetingelser:

31.12.2020 0-1 mnd 1-3 mnd 3 mnd‐1 år 1‐ 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter og sentralbanken 11.850.000 367.290.000 379.140.000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 354.204.000 18.934.000 373.138.000
Utlån til kunder 9.401.093.000 342.836.000 9.743.929.000
Sertifikater og obligasjoner 0
Finansielle derivater 1.266.543.000 1.266.543.000
Sum eiendeler med renteeksponering 11.850.000 11.389.130.000 0 361.770.000 0 11.762.750.000
Innskudd fra banker 2.645 203.240 205.885
Innskudd fra kunder 7.855.743 537.518 8.393.261
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån 265.000 265.000
Øvrig rentebærende gjeld 1.757.846 1.757.846
Sum forpliktelser med renteeksponering 0 2.022.846 0 0 0 2.022.846
Netto renteeksponering per 31.12.2020 11.850.000 11.387.107.154 0 361.770.000 0 11.760.727.154

 

31.12.2019 0-1 mnd 1-3 mnd  3 mnd‐1 år  1‐ 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter 14.353.000 67.306.000 81.659.000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 413.163.000 413.163.000
Utlån til kunder 8.891.614.000 406.754.000 9.298.368.000
Sertifikater og obligasjoner 821.932.000 821.932.000
Finansielle derivater 0
Sum eiendeler med renteeksponering 14.353.000 10.194.015.000 0 406.754.000 0 10.615.122.000
Innskudd fra banker 3.301.000 3.301.000
Innskudd fra kunder 7.949.272.000 7.949.272.000
Ansvarlig lån 149.676.000 149.676.000
Øvrig rentebærende gjeld 114.998.000 114.998.000
Sum forpliktelser med renteeksponering 0 264.674.000 0 0 0 264.674.000
Netto renteeksponering per 31.12.2019 14.353.000 9.929.341.000 0 406.754.000 0 10.350.448.000

Sensitivitet

Sensititivtet på forventet netto renteinntekt 2 % økning i parallelt renteskift 2% nedgang i parallelt renteskift
For 2020 10.794.783 ‐10.794.783
For 2019 13.600.054 ‐13.600.054

Analysen av renterisiko baseres på varslingstid for renteendring på innskudd og utlån, samt gjenværende durasjon på
rentebærende verdipapirer og utstedte lån.