Note 16

Netto renteinntekter

Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 2020 2019
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansforetak 3 729 305 9 618 666
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kunder 305 469 169 336 748 623
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 0 21 603 945
Øvrige renteinntekter (avkastn. andeler) 1 943 773 0
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 311 142 247 367 971 234
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 15 584 816
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat 15 584 816 0
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over OCI 0 0
Sum renteinntekter 326 727 063 367 971 234
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost
Rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 1 697 737 934 133
Rentekostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 62 805 633 99 865 650
Rentekostnader beregnet på utstedte verdipapirer 32 853 602 40 962 330
Andre rentekostnader 7 168 842 6 510 147
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost 104 525 814 148 272 260
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi 0 0
Øvrige rentekostnader 0 0
Sum rentekostnader 104 525 814 148 272 260
Netto renteinntekter 222 201 249 219 698 974