Note 18

Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter

Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2020 2019
Netto gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 1.452.212 1.717.104
Netto verdiendring på utlån 0 0
Netto urealisert gevinst/tap på obligasjoner ‐754.072
Netto realisert gevinst/tap på obligasjoner, ansvarliglån, fondsobl. 443.886 1.945.035
Netto urealisert gevinst/tap på rentebærende papirer 85.879 1.723.680
Netto urealisert gevinst/tap på aksjer 27.391.073 0
Netto realisert gevinst aksjer 940.862 0
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 29.559.840 1.495.749