Note 19

Klassifisering av finansielle instrumenter

Eiendeler Finansielle eiendeler og gjeld vurder til amortiser kost Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL) Finansielle instrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat (FVOCI) Sum 31.12.20
Kontanter og kontantekvivalenter 379 140 841 379 140 841
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 373 138 083 373 138 083
Utlån til og fordringer på kunder 3 978 520 736 5 765 408 838 9 743 929 574
Rentebærende verdipapirer 1 266 543 050 1 266 543 050
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 264 650 112 264 650 112
Andre eiendeler til amortisert kost (anleggsmidler, annen gjeld ol) 97 362 529 97 362 529
Sum eiendeler 4 828 162 189 1 531 193 162 5 765 408 838 12 124 764 189
Gjeld
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 203 239 938 203 239 938
Innskudd og andre innlån fra kunder 8 393 261 333 8 393 261 333
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 757 846 839 1 757 846 839
Annen gjeld 32 961 000 32 961 000
Avsetninger 42 452 628 42 452 628
Ansvarlig lånekapital 149 751 847 149 751 847
Sum gjeld 10 579 513 585 0 0 10 579 513 585