Note 20

Overgang til IFRS

Tabellen under viser målekategori de ulike finansielle eiendelene og forpliktelsene har under IFRS på overgangstidspunktet til IFRS 01.01.2020

31.12.2019 01.01.2020
Finansielle eiendeler Måling etter årsregnskaps forskriften Målekategori etter IFRS 9
Kontanter og forringer på sentralbanker AK AK
Fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak AK AK
Utlån til og fordringer på kunder AK AK/FVTOCI
Rentebærende verdipapirer LVP FVTPL
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter LVP FVTPL
Sum finansielle eiendeler
Finansiell gjeld
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak AK AK
Innskudd og andre innlån fra kunder AK AK
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer AK AK
Unytta kreditter til kundar AK AK
Garantier til kundar AK AK
Sum finansiell gjeld

Nedskrivninger på finansielle eiendeler, ubenyttede kredittrammer og garantier etter NGAAP per 31.12.2019 og IFRS per 01.01.2020:

31.12.2019 01.01.2020 01.01.2020 01.01.2020 01.01.2020
Nedskrivning etter utlåns-forskriften Nedskriv-ning etter IFRS 9
Nedskrivninger Steg1 Steg 2 Steg 3 Sum 1-3
Utlån til og fordringer på kunder 42 894 354 14 019 286 11 773 435 19 728 518 45 521 239
Ubenyttede kredittrammer til kunder 897 551 232 897 2 339 1 132 787
Garantier til kunder 824 344 481 803 19 941 1 326 088
Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner 0
Sum nedskrivninger 42 894 354 15 741 181 12 488 135 19 750 798 47 980 114
Bokført som reduksjon av balanseposter 42 894 354 14 019 286 11 773 435 19 728 518 45 521 239
Bokført som avsetning på gjeldspost xxx 0 1 721 895 714 700 22 280 2 458 875

 

Avstemming av overgangseffekter Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2019 iht. NGAAP                  1 406 291 315
Korrigering hybridkapital, feilført                                      1 972
Verdiendringer på utlån til kunder –                          1 133 762
Verdiendring på rentebærende verdipapirer                            1 644 617
Verdiendring på egenkapitalinstrumenter (aksjer) 33 200 438
Verdiendring på ubenyttede kredittrammer og garantier                            1 593 394
Egenkapital 01.01.2020 iht. IFRS                  1 441 597 974

 

Eiendeler NGAAP 31.12.2019 Reklassi-fisering Endret måling IFRS 01.01.2020
Kontanter og kontantekvivalenter 81 660 000 81 660 000
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 413 163 000 413 163 000
Utlån til og fordringer på kunder 9 278 453 917 459 632 9 278 913 549
Rentebærende verdipapirer 972 990 259 1 644 617 974 634 876
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 198 666 700 33 200 438 231 867 138
Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter 0
Immaterielle eiendeler 5 762 180 5 762 180
Investeringseiendom 33 691 048 33 691 048
Varige driftsmidler 35 601 582 35 601 582
Andre eiendeler 12 335 668 12 335 668
Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg 0
Sum eiendeler 11 032 324 999 0 35 304 687 11 067 629 686

 

Gjeld
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 3 301 507 3 301 507
Innskudd og andre innlån fra kunder 7 949 274 845 7 949 274 845
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 454 046 346 1 454 046 346
Finansielle derivater 0
Annen gjeld 61 148 926 61 148 926
Avsetninger 8 585 335 8 585 335
Ansvarlig lånekapital 149 676 724 149 676 724
Fondsobligasjonskapital 114 998 028 -114 998 028 0
Forpliktelser inkludert i avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg 0
Sum gjeld 9 741 031 711 -114 998 028 0 9 626 033 683