Note 22

Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Motsylisk buffer ble 13. mars 2020 senket til 1,00 % og kapitalkravet blir 11,0 % Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 13,9 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2020 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån. Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital: 2020 2019
Sum egenkapital 1.545.251.042 1.290.451.180
Fradrag goodwill

Fradrag forsiktighetsbasert verdiansettelse

Fradrag hybridkapital

‐7.114.367

‐7.307.034

‐115.000.000

‐5.762.180
Sum ren kjernekapital 1.415.829.641 1.284.691.019
Hybridkapital 115.000.000 114.998.028
Sum kjernekapital 1.530.829.641 1.399.689.047
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) 149.751.847 149.676.724
Sum ansvarlig kapital 1.680.581.488 1.549.365.771
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav ( 8 %) 1.167.440.916 1.072.195.131
Beregningsgrunnlag:
Regnskapsposter/utenombalanseposter 6.414.257.147 5.964.633.000
Operasjonell risiko 469.904.375 445.579.000
Beregningsgrunnlag: 6.884.161.522 6.410.212.000
Kapitaldekning i %:
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 24,41 % 24,17 %
kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 22,24 % 21,84 %
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 20,57 % 20,04 %
Uvektet kjernekapitalandel 12,18 % 12,11 %
Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engajementskategorier 2020 2019
Lokale og regionale myndigheter 20.414.477 11.294.000
Institusjoner 75.199.055 98.613.000
Foretak 308.804.787 386.873.000
Massemarkedsengasjementer 104.477.142 176.000
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 4.752.785.110 4.715.799.000
Forfalte engasjementer 297.627.492 171.888.000
Engasjementer med høy risiko* 168.273.928
Obligasjoner med fortrinnsrett 83.307.396 72.367.000
Andeler i verdipapirfond 34.465.659 3.236.000
Egenkapitalposisjoner 427.420.553 354.442.000
Øvrige engasjementer 141.481.548 149.945.000
Samleg beregningsgrunnlag for kredittrisiko 6.414.259.167 5.964.633.000
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 469.904.375 445.579.000
Samlet beregningsgrunnlag 6.884.163.542 6.410.212.000
Konsolidert kapitaldekning med Verd (19,27 %) og Brage (3,1 %) 2020 2019
Sum ren kjernekapital 1.412.139.016 1.291.882
Sum kjernekapital 1.542.777.116 1.412.528
Sum ansvarlig kapital 1.713.302.963 1.584.547
Sum beregningsgrunnlag 7.618.370.461 7.055.909
Ren kjernekapital 18,54 % 18,31 %
Kjernekapital 20,25 % 20,02 %
Ansvarlig kapital 22,49 % 22,46 %
Uvektet kjernekapital 10,44 % 10,43 %
*Banken har implementert 150 % risikovekt i bergningsgrunnlaget på finansiering av spekulativ investering i fast eiendom