Note 23

Pensjonskostnader

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2020 ingen gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen. Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnader fremkommer slik: 2020 2019
Rentekostnad av påløpte pensjonsfork\pliktelser 13.410 30.900
Administrasjonskostnader 19.500
kostnadsført arbeidsgiveravgift

planendring

1.817 300

‐205.500

Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning 15.227 ‐154.800
innskuddspensjon, AFP, ensjon oer drift 6.115.128 6.287.205
Kompensasjonsordning over drift 601.615 1.258.612
Totale bokførte pensjonskostnader 6.716.743 7.545.817
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2020 2019
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 4.880.231 4.278.616
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 4.880.231 4.278.616
Pensjonsforpliktelser servicepensjon adm. Banksjef 2020 2019
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. arb.avg 215.939 224.925
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. Banksjef inkl. avg 4.785.825 3.770.794
Kursregulering fond banksjef 333.531 311.000
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/adm.banksjef inkl. avg 5.335.295 4.306.719
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arb.avg 10.215.527 8.585.336