Note 24

Godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte:

Forstanderskapet:

Lån/sikkerhets-stillelse Honorarer Medlem: Lån/sikkerhets-stillelse Honorarer
Leder Gunvor Bakke 3 367 938 47 998 Marit Øverland Ilstad 0
Nestleder Tønnes B. Tønnessen 8 503 Trygve Hebnes 3 233 198 2 500
Solfrid Hjortland Kinn 0
Medlemmer i forstanderskapet Olav Granberg 2 500
Berit Gjellesvik 5 000 Irene Stuhaug 2 500
Elisabeth Haugen Skeie 1 770 093 0 Eli Margrethe Hauge 2 500
Torunn Kaasamoen 2 500  Sigmund Lundal 301 690 16 999
Leif Aalvik 20 504 Kjell Helgesen 198 498 2 500
Vibeke Bjerkvig 6 882 029 5 000 Kirsten Sylvi Gloppen 2 500
Nils Konrad Bua 2 849 287 2 500 Johannes Tor Geir Johansen 2 500
Arild Bjordal 2 500 Svein Bjarte Holten 1 646 265 2 500
Sigmund Lundal 16 999 Bjarne Laastad 2 500
Steinar Strand 7 500 Tore Fremmersvik 7 732 331 62 503
Kjersti Skogland Urrang 2 500 Marit Synnøve Frantsen 613 125 2 500
Mari Kjølstad Tenden 2 500 Eyvind Iversen 1 944 115 2 500
Morten Hedegaard larsen 2 500 Hilde Marie Juul 2 250 305 7 500
Finn Nistad 2 500 Anne-Lise Liestøl 4 802 326 26 496
Ingfrid Nilssen 0 Wenche Endresen 2 879 320 2 500
Kåre Breivik 5 735 363 2 500 Paal Nebylien 4 365 682 19 831
Elisabeth Velde 4 235 472 2 500 Rolf Lillehammer 3 586 890 9 165
Grethe Solheim 1 277 874 2 500 Johannes Helgevold 0
John Kongshavn 5 000
Francisco Munoz 1 789 793 0
Styret:
Styrets leder John Erik Hagen 2 512 566 162 246
Styrets nestleder Benedicte Storhaug 118 998
Styremedlemmer
Marius Selsø Håkonsen 2 552 192 98 004
Liv Reidun Grimstvedt 104 004
Jone Tveit 104 004
Marit Øverland Ilstad 8 733 847 88 502
Fra de ansatte:
Hans Olav Omland 1 334 439 104 004
Merethe Hansen 6 513 142 104 004
Fast møtende varamedlem:
Tore Fremmersvik 7 732 331 62 503
Reivsjonshonorar:                        735 224
Lån til bankens øvrige ansatte: 154 192 946

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2020 vært lavere enn normrenten, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Lønn til ledelsen:

Lån Lønn Annen Godt‐gjørelse Pensjons‐kostnader  Bonus 2020
Adm. Banksjef Bente Haraldson Syre 3.777.045 1.650.200 180.061 1.105.037 24.465
Banksjef Torstein Langeland 5.010.256 1.205.898 218.394 270.502 24.465
Banksjef Rolf Lillehammer 3.586.890 798.711 15.203 104.391 24.465
Banksjef Tove Sternhoff 2.135.901 441.666 63.894 163.636 24.465
Leder økonomi, Finans og HR Steffen Næss 3.824.142 1.005.400 186.293 196.566 24.465
Leder digitale kanaler og kundeopplevelser Lillian Medby Morisbak 7.147.884 895.000 20.280 102.165 24.465
Leder for risikostyring og compliance Thor Krukhaug   872.500 18.122 89.844 24.465

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.