Note 25

Verdipapirer

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

Portefjølje obligasjoner, pengemarkedsfond, statspapirer og OMF fordelt etter risikovekt og børsnotering

Type papir Andel børsnotert Risikovekt Anskaffelse-kost Markeds/ bokført v.
Pengemarkedsfond 100 20/5                      297 723 012            297 914 491
Obligasjoner 100 20                         49 900 390               50 044 228
OMF 100 10                      832 628 500            836 241 189
Statspapirer 100 0                         84 294 650               82 880 470
Egenkapitalbevis 0 100                                133 368                      155 533
SUM                  1 264 679 920        1 267 235 911