Note 28

Skatt

Skatteberegning: 2020 2019
Resultat før skattekostnad 147 539 969 134 305 953
Ikke skattepliktig urealisert gevinst aksjer -27 391 073 0
Renter hybridkapital -5 218 000 0
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 193 813 75 188
Ikke skattepliktige inntekter (utbytte, -fratrekk 3 %) -3 276 300 -6 476 769
Emisjonskostnader 0 -4 309 600
Endring i midlertidige forskjeller 2 742 886 1 758 753
Skattepliktig inntekt 114 591 295 125 353 525
Beregning av skatt 2020 2019
Inntektsskatt (25 % av 129.482) 28 647 824 31 338 381
Formuesskatt 15 % 1 700 000 1 700 000
Betalbar skatt * 30 347 824 33 038 381
Netto økning utsatt skattefordel -685 722 -439 688
For mye(-)/lite avsatt skatt i fjor -63 758 70 314
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet) 29 598 344 32 669 007

* Bokført betalbar skatt i regnskapet er kr 29 624 633. Differansen på bokført beløp og beregnet betalbar skatt kr 723 191 skyldes korrigert skatteoppgjør for 2019 hvor vi har tilgode 723 191 mot skatteetaten for fjorårets oppgjør.

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

2020 2019 Endring
Driftsmidler ‐2.535.362 ‐2.643.422 ‐108.060
Nedskrivning rentefond ‐8.339.228 ‐8.144.861 194.367
Negativ saldo tapsskjema 52.859 66.075 13.216
Pensjonsforpliktelser ‐10.369.026 ‐8.585.335 1.783.691
Oppskrivning rentebærende verdipapirer (endring urealisert gevinst) ‐859.672 0 859.672
Sum midlertidige forskjeller ‐22.050.429 ‐19.307.543 2.742.886
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (‐) ‐22.050.429 ‐19.307.543
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (‐) ‐5.512.607 ‐4.826.886 685.722
Utsatt skatt urealisert gev. Rentebærende verdipapirer ved overgang til IFR 701.000 0
Bokført Utsatt skatt/utsatt skattefordel (‐) ‐4.811.607 ‐4.826.886
Midlertidige endriger driftsmidler: RM SM Endring
IB 41.363.761 44.007.183 2.643.422
Tilganger 4.089.946 4.089.946
Avgang

Avskrivninger

0

‐5.499.037

‐320.000

‐5.287.097

UB 39.954.670 42.490.032 2.535.362