Note 30

Endringer i egenkapital

Egenkapital-beviskapital Overkurs Hybrid-kapital Sparebank-fond Gavefond Utjevnings-fond Fond for urealisert gevinster Egen-kapital
Egenkapital 31.12.2019 225 000 000 1 231 852 1 042 973 064 11 326 144 10 762 229 1 291 293 289
Reklassifisering av aksjer til virkelig verdi  etter IFRS 9 33 200 438
Reklassifisering av rentepapirer/obligasjoner til VV 1 922 447 270 375
Endringer i tapsnedskrivninger ved overgang til IFRS 9 536 666 75 477
Skatt -614 285 -86 433
Egenkapital 01.01.2020 omarbeidet 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 044 817 892 11 326 144 11 021 648 33 200 438 1 441 597 974
Utbetaling gavefond gjennom året -1 552 000
Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi 27 391 073
Utbetalte renter hybridkalital -5 218 190
Disponering overført hybrid.kap investorer 5 218 190
Årets resultat tilført EK 71 557 902
Årets resultat avsatt til gavefond 3 000 000
Årets resultat avsatt til utbytte/Ek-eiere
Årets resultat avsatt til utjenvningsfond 3 256 124
Egenkapital 31.12.2020 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 116 375 794 12 774 144 14 277 742 60 591 511 1 545 251 043