Note 7

Engasjement fordelt på risikoklasser og aldersfordeling på forfalte beløp

Banken benytter både økning i risikoklasser og forfalte beløp til å vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinnregning. Nedenfor gis det mer opplysninger om eksponeringen for kredittrisiko.

Tabellen viser brutto balanseført verdi pr 31.12.2020 for utlån målt til amortisert kost og til virkelig verdi over OCI (FVOCI) fordelt på ulike risikoklasser og hvilket trinn de er i tapsmodellen.

BM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 29 045 634 0 0 29 045 634
B 251 073 767 0 0 251 073 767
C 207 738 366 1 063 627 0 208 801 993
D 858 323 132 0 0 858 323 132
E 547 535 849 7 695 570 0 555 231 419
F 273 417 768 64 833 693 0 338 251 461
G 233 818 373 223 542 044 0 457 360 417
H 157 426 329 140 929 722 0 298 356 052
I 60 434 208 62 639 902 0 123 074 110
J 737 529 313 808 715 186 879 314 733 124
K 0 0 116 162 664 116 162 664
Uklassifisert 31 291 710 31 004 968 0 62 296 678
Brutto utlån 2 650 842 664 845 518 243 116 349 543 3 612 710 450

 

PM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 24 448 174 0 24 448 174
B 111 358 538 472 004 111 830 541
C 106 416 033 4 258 490 110 674 523
D 70 769 835 455 70 770 289
E 34 993 742 6 226 555 -1 328 41 218 970
F 3 201 836 11 914 729 15 116 565
G 367 619 2 672 527 3 040 145
H 3 072 66 979 70 052
I 827 264 4 547 865 5 375 129
J 29 308 722 308 751
K 6 0 47 238 282 47 238 288
Uklassifisert 6 102 865 0 6 102 865
Brutto utlån 358 489 011 30 468 327 47 236 954 436 194 292

 

BM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
F 0
G 0
H 0
I 0
J 0
K 0
Brutto utlån 0

 

PM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 457 094 244 3 332 418 460 426 662
B 1 747 687 583 5 587 476 1 753 275 059
C 1 689 985 176 15 719 595 1 705 704 771
D 599 323 324 15 608 334 614 931 657
E 409 075 412 57 094 175 466 169 587
F 90 968 823 57 326 975 148 295 798
G 33 928 726 36 029 514 69 958 240
H 15 666 260 23 865 930 39 532 190
I 0 18 242 490 18 242 490
J 0 37 609 797 1 715 221 39 325 018
K 0 0 33 990 808 33 990 808
Uklassifisert 388 988 984 1 755 419 390 744 403
Brutto utlån 5 432 718 532 270 416 702 37 461 448 5 740 596 683

Tabellen viser eksponeringen pr 31.12.2020 for kredittrisiko for lånetilsagn og finansielle garantikontrakter fordelt på ulike risikoklasser og hvilket steg de er i tapsmodellen.

BM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 4 383 944 0 0 4 383 944
B 38 416 283 0 0 38 416 283
C 17 236 357 0 0 17 236 357
D 15 702 725 0 0 15 702 725
E 58 848 380 1 608 296 0 60 456 676
F 18 155 534 220 000 0 18 375 534
G 4 300 395 12 267 252 0 16 567 647
H 29 309 840 16 231 250 0 45 541 090
I 0 973 245 0 973 245
J 200 000 22 733 755 0 22 933 755
K 0 0 2 258 017 2 258 017
77 799 77 799
Garantert beløp 186 553 458 54 111 597 2 258 017 242 923 072

 

PM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 24 511 517 0 0 24 511 517
B 20 096 664 0 0 20 096 664
C 61 512 629 0 0 61 512 629
D 9 073 885 0 0 9 073 885
E 6 342 375 0 0 6 342 375
F 0 1 856 796 0 1 856 796
G 0 0 0 0
H 0 0 0 0
I 0 0 0 0
J 0 0 0 0
K 0 0 10 000 10 000
Garantert beløp 121 537 070 1 856 796 10 000 123 403 866

 

BM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 11 545 686 0 0 11 545 686
B 76 223 122 0 0 76 223 122
C 21 392 990 0 0 21 392 990
D 24 891 057 0 0 24 891 057
E 31 115 342 282 945 0 31 398 287
F 3 333 532 950 310 0 4 283 842
G 6 719 599 10 035 683 0 16 755 282
H 1 305 130 1 627 577 0 2 932 707
I 1 243 723 2 404 934 0 3 648 656
J 3 164 043 6 867 200 0 10 031 243
K 0 0 215 284 215 284
Totalt tilsagn 108 563 184 199 0 203 318 156

 

PM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 56 410 635 56 410 635
B 39 145 991 39 145 991
C 26 060 885 26 060 885
D 5 302 921 50 000 5 352 921
E 1 512 131 370 116 1 882 247
F 622 688 53 885 676 573
G 36 422 1 556 37 978
H 0 23 000 23 000
I 0 27 318 27 318
J 0 10 830 10 830
K 0 16 090 16 090
4 714 418 1 434 957 6 149 375
Totalt tilsagn 133 806 092 536 705 16 090 135 793 844

Aldersfordeling på forfalte lån

Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt fordelt på antall dager etter forfall.

Aldersfordeling på forfalte lån 31.12.2020 BM PM Totalt
31‐60 dager 19.590.000 9.519.000 29.109.000
61‐90 dager 14.822.000 13.603.000 28.425.000
Over 90 dager 70.604.000 79.779.000 150.383.000
Sum 105.016.000 102.901.000 207.917.000

2019

Risikoklasser

Tabellen viser brutto balanseført verdi pr 31.12.2019 for utlån målt til amortisert kost og eksponering for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn, fordelt på ulike risikoklasser

BM
Risikoklasse Utlån Finansielle garanti-kontrakter Ubenyttet kreditter Totalt
A 33 503 622 9 866 572 10 386 557 53 756 751
B 234 799 141 26 243 222 88 356 304 349 398 667
C 330 214 879 8 845 039 28 220 463 367 280 381
D 634 349 251 14 575 835 30 797 413 679 722 499
E 407 766 852 60 318 995 18 201 191 486 287 038
F 606 763 643 6 509 649 16 595 916 629 869 208
G 359 911 859 10 923 564 57 390 303 428 225 726
H 249 043 764 80 315 201 5 197 673 334 556 638
I 175 973 684 4 944 221 2 575 537 183 493 442
J 251 155 070 26 104 828 5 787 320 283 047 218
K 123 808 473 1 406 157 180 046 125 394 676
Totalt 3 407 290 239 201 999 263 688 723 3 921 032 245

 

PM
Risikoklasse Utlån Finansielle garanti-kontrakter Ubenyttet kreditter Totalt
A 586 040 793 16 466 158 59 606 475 662 113 426
B 1 825 218 055 68 000 081 40 843 519 1 934 061 655
C 1 736 470 915 29 445 974 35 346 897 1 801 263 786
D 710 328 957 5 728 773 12 602 359 728 660 089
E 419 863 112 5 540 332 1 343 370 426 746 814
F 245 032 526 75 000 804 005 245 911 531
G 80 286 675 128 680 80 415 355
H 62 063 699 49 725 62 113 424
I 25 636 407 0 25 636 407
J 101 303 439 10 000 50 000 101 363 439
K 98 686 421 4 765 000 4 000 103 455 421
Totalt 5 890 931 000 130 031 318 150 779 030 6 171 741 348

Aldersfordeling på forfalte lån
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt fordelt på antall dager etter forfall.

Aldersfordeling på forfalte lån 31.12.2019 BM PM Totalt
31-60 dager 2 342 000 12 158 000 14 500 000
61-90 dager 11 394 000 8 737 000 20 131 000
Over 90 dager 85 613 000 64 531 000 150 144 000
Sum 99 349 000 85 426 000 184 775 000

Misligholdte lån over 90 dager og tapsutsatte lån

  2020 2019 2018 2017
Misligholdte lån 150.383.000 146.745.000 150.107.000 156.963.000
Nedskrivning 14.440.000 12.269.000 15.147.000 23.680.000
Tapsutsatte lån 7.500.000 12.380.000 16.526.000 6.574.000
Nedskrivning 3.600.000 8.125.000 4.455.000 2.724.000
Sum misligholdte og tapsutsatte lån 139.843.000 138.731.000 147.031.000 137.133.000

I prosent av utlån utgjør netto misligholdte lån over 90 dager 1,39 % pr 31.12.20 mot 1,4% i 31.12.2019.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.