Note 8

Engasjement fordelt på kundegrupper og geografi

Konsentrasjonsrisiko er når betydelige konsentrasjoner av risiko kommer som følge av at banken har eksponering mot debitorer med lignende øknomiske egenskaper eller som er involvert i sammenlignbare aktiviteter der disse likhetene gjør at de samtidig får problemer med å holde betalingsforpliktelsene sine.

For å vurdere og styre konsentrasjonsrisiko vurderer banken følgende forhold:

  • Store enkeltkunder
  • Bransjekonsentrasjon
  • Geografikonsentrasjon
  • Sikkerhet med samme risikoegenskaper (f.eks eiendom)

Banken benytter samme metode som Finanstilsynet for beregning av konsentrasjonsrisiko.

I tillegg har banken konsentrasjonsrisiko knyttet til store enkeltengasjementer. Banken definerer store enkeltengasjementer som overstiger 10% av bankens ansvarlige kapital. Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn.

Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsag.

Utlån målt til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Kundegruppe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Personkunder 5 973 591 000 5 890 931 000 123 404 000 125 607 000 134 076 000 158 187 000
Primærnæringer 368 814 000 309 342 000 14 286 000 14 484 000 32 856 000 26 403 000
Industri/bygg/anlegg 638 759 000 582 965 000 79 453 000 82 727 000 73 500 000 81 387 000
Varehandel 324 783 000 306 195 000 22 661 000 35 991 000 7 751 000 2 930 000
Transport 51 373 500 84 868 000 11 716 000 10 988 000 5 800 000 7 094 000
Eiendomsdrift 1 905 861 500 1 675 118 000 72 445 000 68 441 000 37 092 000 74 310 000
Andre kundegrupper 526 268 000 471 928 000 42 362 000 31 393 000 48 037 000 68 845 000
Sum brutto utlån/eksponering 9 789 450 000 9 321 347 000 366 327 000 369 631 000 339 112 000 419 156 000
Nedskrivning -45 520 000 -43 141 000
Sum netto utlån/eksponering 9 743 930 000 9 278 206 000 366 327 000 369 631 000 339 112 000 419 156 000
Portefølje hos Verd 2 059 461 000 1 914 043 000
Engasjement (brutto) inklusiv Verd 11 848 911 000 11 235 390 000

Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 10 % av de overførte lånene. Pr. 31.12.20 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 195.145.438, mot 195.386.392 pr. 31.12.19. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS eies av DSS bankene, og Haugesund Sparebank eier 19,27 % i selskapet, tilsvarende 101.150 aksjer bokført 111.538.813 kroner.

Utlån til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Geografi 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Rogaland 8 482 253 000 8 120 772 000 346 152 000 340 545 000 320 968 000 398 955 000
Vestland 1 057 705 000 935 733 000 18 300 000 17 442 000
Agder 20 491 000
Oslo/Akershus 163 582 000 204 742 000 1 875 000 29 089 000 600 000 20 203 000
Norge for øvrig 65 419 000 60 100 000 102 000
Sum brutto utlån/eksponering 9 789 450 000 9 321 347 000 366 327 000 369 634 000 339 112 000 419 158 000
Nedskrivning -45 520 000 -43 141 000
Sum netto utlån/eksponering 9 743 930 000 9 278 206 000 366 327 000 369 634 000 339 112 000 419 158 000