Kontantstrøm­oppstilling

2020 2019
Resultat før skatt 147 539 969 134 305 953
Periodens betalte skatt -33 038 381 -29 624 633
Ordinære avskrivninger 5 449 000 6 482 000
Endringer i tapsavsetninger 2 379 000 740 000
Endring nedskrivning verdipapirer -192 000 -1 743 000
Urealisert gevinst akjser -27 391 000
Renteinntekter rentefond, avkastningsandeler reinvestert -1 943 773
Estimatavvik ført mot bankens fond -111 000 -56 000
Tilført fra årets drift 92 691 815 110 104 320
Endring pensjonsfond 1 783 691
Endring brutto utlån -477 855 517 -407 270 000
Endring innskudd kunder 443 986 488 -653 807 320
Endring fordringer på kredittinstitusjoner 199 938 431
Endring overtatte eiendeler -2 720 000 6 750 000
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer -294 890 990 20 976 000
Endring øvrige fordringer etc. -1 946 741 -4 699 000
Endring annen kortsiktig gjeld etc. -774 982 5 462 000
Utdelt fra gavefond -2 100 000
Utbetalt utbytte for foregående år -7 875 000 -8 125 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/virksomheten -142 454 620 -930 609 000
Endring varige driftsmidler -3 557 000 -5 854 000
Endring langsiktige verdipapirplasseringer -37 680 000
Opptak ansvarlig lån 0
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld 310 000 000 325 000 000
Opptak egenkapitalbeviskapital 0 105 000 000
Netto likviditetsendring fra investeringsaktiviteter 306 443 000 386 466 000
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 256 680 195 -544 143 000
Likviditetsbeholdning 01.01. 281 856 000 825 999 000
Likviditetsbeholdning  31.12. 538 536 195 281 856 000


Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.