Resultatregnskap

RESULTAT Note 2020 2019
Renteinntekter målt til effektiv rentesmetode, utlån 16 13 309 198 367 971
Renteinntekter målt til virkelig verdi, rentebærende verdipapirer 16 17 529 0
Rentekostnader målt til effektiv rentesmetode 16 104 526 148 272
Netto renteinntekter 222 201 219 699
Provisjonsinntekter 17 45 942 46 767
Provisjonskostnader 17 5 270 5 756
Utbytte 3 071 6 677
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 26 29 29 560 1 496
Andre driftsinntekter 1 576 1 599
Netto andre driftsinntekter 74 879 50 783
Sum driftsinntekter 297 080 270 482
Personalkostnader 23 24 29 56 999 61 900
Andre driftskostnader 51 822 54 268
Avskrivninger og lignende 21 5 179 6 245
Sum driftskostnader 114 000 122 413
Driftsresultat før tap og skatt 183 080 148 069
Nedskrivnigner og tap på utlån og garantier 10 11 35 540 13 763
Driftsresulat før skatt 147 540 134 306
Skattekostnad 28 29 598 32 669
Resultat av ordinær drift etter skatt 117 942 101 637
Oppstilling av andre inntekter og kostnader:
Estimatavvik pensjon 23 112 0
Verdijustering utlån målt til virkelig verdi over utvidet resultat 10 5 870 0
Sum andre inntekter og kostnader 5 982 0
Totalresultat 123 923 0
Overføringer og disponeringer:
Utbytte egenkapitalbeviskapital (kr 6 pr ek bevis) 27 13 500 10 125
Overført til utjevningsfond 3 256 2 408
Overført fond for urealiserte gevinster 27 391
Disponering til fondsobl. investorer 5 218
Overført til sparebankens fond 71 558 86 104
Overført til gavefond 3 000 3 000
Sum overføringer og disponeringer 123 923 101 637

 

Vis alle noter