Visjon, verdier, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier

Visjon og verdier

Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve

Visjonen om at «Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve» skal oppnås gjennom våre viktige verdier «lokal, nær og personlig».

Forretningsidè

Haugesund Sparebank skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring.

Banken skal drive etter sunne økonomiske prinsipper, til beste for kundene, eiere og ansatte, og skal bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Kunder

Vår visjon og forretningsidé gir oss et stort ansvar overfor våre kunder. For å etterleve vår visjon og forretningsidé må vi stadig forbedre oss og være i forkant av markedets og kundenes behov.

Vi vil utvikle en kultur som skaper gode og langvarige kunderelasjoner, gode og attraktive arbeidsplasser, engasjerte medarbeidere, godt lagspill og med tro på servicekvalitet som grunnlag for fornøyde og lojale kunder.

Sentrale verdier for kundebehandlingen vil være:

 • God personlig service
 • Tidsaktuelle produkter og tjenester
 • Gode kundeopplevelser i alle kanaler
 • Faglig dyktige ansatte og god rådgivning
 • Høy etisk standard

Markedsområde

Bankens markedsområde er i hovedsak Haugalandet.

Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester.

Andre viktige markedsområder er:

 • Personmarked
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Kommuner
 • Institusjoner, foreninger og lag

Forretningsmessige mål/strategier

For å opprettholde bankens handlefrihet, finansielle styrke og selvstendighet har banken klare forretningsmessige mål for kapitaldekning, kreditt, likviditet, marked/verdipapirer, operasjonell risiko, kostnader, egenkapitalrentabilitet og samarbeid med andre finansforetak.

Kapitaldekning

Bankens mål på kapitaldekning for 2020 er:

Mål 31.12.2020:

Ren kjernekapital: 15,00%
Kjernekapital: 16,50%
Ansvarlig kapital: 18,50%

Konsolidert med  Brage Finans og Verd Boligkreditt AS:

Ren kjernekapital: 14,70%
Kjernekapital: 16,20%
Ansvarlig kapital: 18,20%

 

Kreditt

Bankens visjon, forretningsidè og forretningsmessige mål/strategier ligger til grunn for all kredittvirksomhet. Engasjementsporteføljen skal ha en kvalitet og sammensetning som er forenlig med bankens målsetting om en moderat risikoprofil og som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. For høyrisiko-engasjement skal målsettingen være enten bedret klassifisering eller avvikling av kundeforholdet. Mål om å nå volum/markedsandeler skal ikke gå på bekostning av fastsatte kvalitetskrav.

Likviditet

Haugesund Sparebank skal kun ta lav likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko styres, måles og rapporteres på flere nivåer i banken. Styret etablerer rammer som legger begrensninger på bankens likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. Disse og andre måltall på området skal utgjøre de viktigste redskapene for styringen av likviditeten.

Likviditetsstyringen skal dessuten i vesentlig grad baseres på bankens ILAAP og stresstester der det simuleres på likviditetseffekten av en eller flere negative hendelser på kredittap og forverret likviditet. Resultatet av slike stresstester skal inngå i informasjonsgrunnlaget for bankens rammer og beredskapsplan på likviditetsområdet. ILAAP og stresstester på likviditet gir grunnlag for early warning verdier på parametre i bankens gjennoppretningsplaner for å oppfylle kravene til krisehåndteringsdirektivet. Erfaringer rundt og krav til LCR og NSFR skal på samme måte inngå som en vesentlig del av likviditetsstyringen/tilpasning av likviditetsbuffer. Videre skal månedlig oppdaterte prognoser på 3 og 12 måneder være en sentral del av grunnlaget for å tilpasse likviditetsbeholdningene mot lovkrav og fornuftig likviditetsstyring.

Innskuddsdekning

Bankens innskuddsdekning (sum kundeinnskudd i % av brutto bokførte utlån) skal utgjøre minst 70%. Øvrig funding skal sikre lav likviditets- og renterisiko.

Marked/verdipapirer

Samlet sett skal markedsrisiko styres slik at risikoene blir en relativ beskjeden del av bankens økonomiske risiko. Markedsrisiko relaterer seg primært til bankens renterisiko/spreadrisiko samt kursrisiko aksjer. Renterisikoen knytter seg til forskjellig rentebindingstid på deler av bankens innskudd og utlån, samt på bankens obligasjonsgjeld/obligasjonsplasseringer. Renterisikoen skal holdes lav ved å holde hoveddelen av innskudd og utlån til flytende rente/fast rente med kort bindingstid. Obligasjonsgjeld og plassering i rentepapirer skal også på samme måte i hovedsak tas opp til flytende rente.

Banken skal ikke være engasjert i opsjoner og derivater. Banken skal bare i mindre grad være engasjert i aksjemarkedet, og plasseringene i aksjer skal normalt være strategiske plasseringer i samarbeidsselskaper etc. Plasseringene samlet skal ikke overstige 1,5% (ex. Brage Finans og Verd Boligkreditt AS) av forvaltningskapitalen. Ved plasseringer i sertifikat- og obligasjonsmarkedet skal det kun tas beskjeden rente og kredittrisiko.

Operasjonell risiko

Bankens overordnede strategi er at banken ønsker å ha en moderat risiko knyttet til bankens operasjonelle risiko.

Med styring av operasjonell risiko mener vi den prosessen som skal sørge for at banken har en definert risikotoleranse og til enhver tid handler i overensstemmelse med denne. Risikotoleransen vurderes opp mot tapspotensialet for de enkelte hendelsene. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot hendelser med lav frekvens og høy konsekvens, dvs. ekstreme, men ikke usannsynlige hendelser som kan medføre store tap for banken i form av omdømme- og finansielle tap. Både faktiske hendelser og potensielle hendelser vurderes.

Kostnader

Banken skal tilstrebe å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i % av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for sparebanker.

Kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital forutsettes redusert.

Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabiliteten skal ligge minst på nivå med sparebanker det er naturlig å sammenligne seg med.

Banken har et mål om å gi god og stabil avkastning.

Samarbeid med andre finansforetak

DSS inkl. produktselskaper

Bankens avtaler med andre finansforetak har følgende formål:

 • Opprettholde og styrke bankens konkurransekraft.
 • Sikre maksimal effekt fra tredjeparter og leverandører gjennom felles bestillinger og innkjøpssamarbeid.
 • Sikre tilgang til aktuelle produkter og tjenester.

Bankens overordnede strategi er vedtatt i styret i Haugesund Sparebank.