Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig

2020 i tall

Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok

Visjon, verdier, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier

Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. Og vi har stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm.

Hva det betyr å være en lokalbank har vi virkelig fått erfare i 2020, som har vært et ekstraordinært og spesielt år for oss alle.

Les mer

Utlån og innskudd

% Utlån / Vekst
% Innskudd / Vekst

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2020 2019
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 326.727 2,76 367.971 3,32
Rentekostnader og lignende kostnader 104.526 0,88 147.279 1,33
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 222.201 1,88 220.692 1,99
Utbytte 3.070 0,03 6.677 0,06
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 45.942 0,39 46.767 0,42
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.270 0,04 5.756 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 29.560 0,25 1.495 0,01
Andre driftsinntekter 1.576 0,01 1.858 0,02
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 74.878 0,63 51.041 0,46
SUM DRIFTSINNTEKTER 297.079 2,51 271.733 2,45
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 56.999 0,48 61.794 0,56
Administrasjonskostnader 0 0,00 37.795 0,34
Ordinære avskrivninger 5.179 0,04 6.483 0,06
Andre driftskostnader 51.821 0,44 17.592 0,16
SUM DRIFTSKOSTNADER 114.000 0,96 123.665 1,12
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 183.079 1,55 148.068 1,34
 – tap på utlån, garantier mv. 35.539 0,30 13.762 0,12
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 147.540 1,25 134.306 1,21
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 0 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 147.540 1,25 134.306 1,21
Skatt på ordinært resultat 29.598 0,25 32.669 0,29
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 117.942 1,00 101.637 0,92
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 11.824.932 11.077.489

 

Les mer

Årsberetning

Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2020 utgjør 147,5 millioner kroner hvorav det er avsatt 29,6 millioner kroner til skatt.

Den økonomiske situasjonen

Norsk økonomi ble truffet av et dobbelt sjokk i mars 2020 da landet ble stengt ned i bekjempelsen av koronapandemien, og fallet i oljeprisen som følge av lavere global etterspørsel.

Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett falt noe gjennom 2020.

Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2020 å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent.

Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forretningskapital er 14,2 milliarder der er forvaltningskapital var ved utgangen av 2020 på 12.124,76 millioner kroner. Dette er en økning på 1.091,75 millioner kroner eller 9,90 prosent det siste året.

Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2020 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.393 millioner kroner. Dette er en økning på 443,9 millioner kroner eller 5,6 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 9.789,5 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 5,0 prosent i 2020.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Se utviklingen for banken i kommunene der banken har kontor.

Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjør ved utløpet av 2020 969,2 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2020 utgjør 147,5 millioner kroner eller 1,25 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2019 var på 134,3 millioner kroner eller 1,21 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2020 framgår av note 22. Tellende ansvarlig kapital er på 1.680,6 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.530,8 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,8 millioner kroner.

Virksomhets­styring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank.

Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2020 hadde banken 69 fast ansatte hvorav 2 renholds ansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 14 av våre ansatte arbeider deltid. Dette utgjør til sammen 61,34 årsverk. (2019; 68,95 årsverk)

Fremme likestilling og hindre diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

Samfunns­ansvar

Bankens samfunnsansvar har et sterkt fokus i styret. Banken har styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til samfunnsansvar i enda sterkere grad.

Framtiden

Siden mars 2020 har Norge vært gjennom en av de største nedgangskonjunkturene siden andre verdenskrig, med rekordhøy arbeidsledighet og et brått fall i verdiskapingen. Dette vil påvirke oss alle også i 2021, selv om norsk økonomi på tross av pandemien samlet sett har klart seg relativt bra sammenlignet med øvrige vestlige land. Norges Bank har også signalisert at de ser for seg et betydelig oppsving i 2021 etter hvert som vaksineringsprogrammet rulles ut og de statlige restriksjonene trekkes tilbake.

Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. 2020 har vært et svært krevende år med Korona, dystre markedsutsikter, hjemmekontor og omfattende nedstenging av samfunnet. Styret vil derfor rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2020, og for utmerket samrbeid.

Regnskap 2020

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Endringer i egenkapital

Kontantstrøm­oppstilling

Revisjons­beretning

Balanseutvikling 2015 – 2020

Noter til regnskapet

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen