Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL: Noter 2020 2019
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 203 240 3 301
Innskudd fra og gjeld til kunder 12 8 393 261 7 949 275
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 1 757 846 1 454 046
Annen gjeld 29 32 961 28 110
Betalbar skatt 28 29 625 33 038
Avsetninger (forventa tap ubenyttet kreditt og garantier, pensjonsforpliktelser) 23 12 828 8 586
Ansvarlig lånekapital 15 149 752 264 677
Sum gjeld 10 579 513 9 741 033
Egenkapitalbeviskapital 27 225 000 225 000
Overkursfond 1 232 1 232
Fondsobligasjonslån 15 115 000
Sum innskutt egenkapital 30 341 232 226 232
Fond for urealiserte gevinster 26 3 60 591
Sparebankens fond 22 3 1 116 376 1 042 973
Gavefond 12 774 11 326
Utjevningsfond 14 278 10 762
Sum opptjent egenkapital 1 204 019 1 065 061
Sum egenkapital 1 545 251 1 291 293
Sum gjeld og egenkapital 12 124 764 11 032 325
Vis alle noter
John Erik Hagen, Leder
John Erik Hagen, Leder
Benedicte Storhaug, Nestleder
Benedicte Storhaug, Nestleder
Jone Tveit
Jone Tveit
Liv Reidun Grimstevdt
Liv Reidun Grimstevdt
Marius Selsø Håkonsen
Marius Selsø Håkonsen
Marit Øverland Ilstad
Marit Øverland Ilstad
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre