Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL: Noter 2020 2019
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 203 240 3 301
Innskudd fra og gjeld til kunder 12 8 393 261 7 949 275
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 1 757 846 1 454 046
Annen gjeld 29 32 961 28 110
Betalbar skatt 28 29 625 33 038
Avsetninger (forventa tap ubenyttet kreditt og garantier, pensjonsforpliktelser) 23 12 828 8 586
Ansvarlig lånekapital 15 149 752 264 677
Sum gjeld 10 579 513 9 741 033
Egenkapitalbeviskapital 27 225 000 225 000
Overkursfond 1 232 1 232
Fondsobligasjonslån 15 115 000
Sum innskutt egenkapital 30 341 232 226 232
Fond for urealiserte gevinster 26 3 60 591
Sparebankens fond 22 3 1 116 376 1 042 973
Gavefond 12 774 11 326
Utjevningsfond 14 278 10 762
Sum opptjent egenkapital 1 204 019 1 065 061
Sum egenkapital 1 545 251 1 291 293
Sum gjeld og egenkapital 12 124 764 11 032 325
Vis alle noter