Eiendeler

EIENDELER:  Note 2020 2019
Kontanter og fordringer på sentralbanker 379 141 81 660
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 373 138 413 163
Utlån til og fordringer på kunder (netto) 7 8 10 11 9 743 930 9 278 454
 – herav utlån til kunder til virkelig verdi 5 765 409
 -herav utlån til kunder til amoritsert kost 3 978 521
Overtatte eiendeler 36 411 33 691
Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 14 19 25 1 266 543 969 621
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 14 19 26 264 650 202 035
Immaterielle eiendeler 21 7 114 5 762
Varige driftsmidler 21 32 839 35 603
Utsatt skattefordel 28 4 811 4 827
Andre eiendeler (opptjente inntekter, forskuddsbet. Kostnader) 16 187 7 509
Sum eiendeler 12 124 764 11 032 325
Vis alle noter